De Vrije Evangelische Gemeente Kampen is op gericht in 1943. De V.E.G is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

V.E.G. Kampen bestaat als een vrije en zelfstandige Gemeente van gelovigen in Christus Jezus, samengekomen om de levende Heiland te belijden, welke geopenbaard is door de Heilige Schrift, als God en Zaligmaker, Die Zich een Gemeente samenbrengt uit alle geslachten, talen en volken, door middel van het Woord, vervuld door de Heilige Geest.

De Vrije Evangelische Gemeente heeft haar oorsprong in het Réveil een opwekkings-beweging, die in het begin van de 19e eeuw in Engeland ontstond en snel buiten de landsgrenzen bekendheid kreeg, ook in Nederland. Johannes de Heer is een vaak gehoorde naam in dit verband, die met zijn Maranatha-boodschap Nederland doortrok.

In Kampen waren er een aantal mensen die door de boodschap geraakt werden. Hieruit ontstond  “Stads-Evangelisatie Pniël”. Ze begon met traktaatverspreiding en openluchtsamenkomsten. Uit deze activiteiten ontstond een interkerkelijke coördinerende commissie, deze commissie begon met het houden van 3-daagse conferenties. Er was veel belangstelling voor deze manier van getuigen en spreken in de conferentie-samenkomsten. Hieruit ontstond de gedachte om een Vrije Evangelische Gemeente op te richten.

Onder leiding van broeder Beeuwkes werden de eerste stappen gezet in het stichten van een eigen Gemeente. Aan de Comité van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten werd hiervoor een verzoek ingediend. Dit verzoek werd behandeld op een conferentie te Oldebroek en ingewilligd. Ds. Van Wijck, predikant van Oldebroek, werd consulent van de gemeente in Kampen.

Op 2e Paasdag 1942 werden 21 leden uit Kampen ingeschreven als lidmaat van de V.E.G. te Oldebroek. Oldebroek werd de “moedergemeente” en dit kleine groepje mensen was nu een autonome Gemeente.

Op 26 april 1943 vond de officiële stichting van de Vrije Evangelische Gemeente te Kampen plaats. De eerste voorganger was Ds. Beeuwkes.