De Vrije Evangelische Gemeente Kampen is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland is een overkoepelend orgaan. De gemeenten zijn plaatselijk zelfstandig, waarvoor de Bond mede is ingesteld om bepaalde taken gemeenschappelijk te behartigen.

De geschiedenis van de Vrije Evangelische Gemeenten is veelkleurig. Een aantal gemeenten treedt in het midden van de 19e eeuw uit de Nederlandse Hervormde Kerk als reactie op het modernisme en de synodale structuur van deze kerk. Ook overheidsbemoeienis is de gemeenten een doorn in het oog. De gemeenten voelen zich verwant met de beweging van de Afscheiding en het Réveil. Zij gaan echter niet met de kerken van de Afscheiding in zee, onder meer omdat zij zich niet kunnen vinden in vastgelegde belijdenisgeschriften. Verder ontstaan gemeenten onder de directe invloed van opwekkingsbewegingen als het Réveil en later de Brighton beweging.

Men zou kunnen zeggen dat het Réveil de moeder is van de Vrije Evangelische Gemeenten en de Reformatie de vader. Dat bepaalt mede het karakter van de Bond.

De band met de kerken van de Reformatie kan niet beter worden weergegeven dan met de Beginselen: ‘ De aard van onze Vrije Christelijke Gemeenten is het best uit te drukken met de naam van de Vrije Hervormde Gemeenten en het doel met de naam van de Zendingsgemeenten’.

De oudste gemeenten vinden we aan de Veluwezoom, in de Veenkoloniën, in de kop van Friesland, in Amsterdam en op Zuid Beveland.

In deze gemeenten is een sterk sociaal bewustzijn aanwezig, gepaard gaande met een actief zendings- en evangelisatiewerk. Zodoende ontstaan er tot op de dag van vandaag weer nieuwe gemeenten.

In 1881 wordt de Bond van de Vrije Christelijke Gemeenten (later Bond van Vrije Evangelische Gemeenten) in Nederland opgericht.

Bondsbureau
President Kennedylaan 311
6883 AK Velp
email: info@bondveg.nl

Grondslag: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals Hij in het Oude Testament is beloofd en in het Nieuwe Testament is geopenbaard als Hoofd van de gemeente en Heiland van de wereld.